Stakeholders

Het nieuwe kwaliteitskader vraagt van zorgaanbieders om continu te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zorg Groep Beek werkt al sinds de oprichting aan het verbeteren van kwaliteit en past dit ook toe in de Elsresidentie. Concreet doen wij voortdurend reflecteren, leren en verbeteren, zowel met externe partners als intern. In onderstaand overzicht staan de externe en interne leernetwerken waarin wij participeren.

Bestuurder

 • Input, klankbord t.b.v. kwaliteit/beleid in de sector t.b.v. o.a. vormgeving kwaliteitskader, interne audit (extern georganiseerd)
 • 1-2 maal per jaar
 • Overleg en reflectie over bestuur, organisatie, en bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de governance code zorg
 • 4 maal per jaar
 • Overleg en reflectie over financiële, controle, en HR aspecten aangaande veranderingen in de zorg en cao.
 • 4-6 maal per jaar
 • Accent op kennisuitwisseling en samenwerking met de RvC binnen een zeer snel veranderend zorglandschap, ontmoeten, netwerken en ervaringen uitwisselen.
 • 2 maal per jaar
 • Kennisoverdracht HR-wetgeving, HR-actualiteiten, onderling info uitwisselen en netwerken
 • 3 maal per jaar

Zorg Coördinator/medewerkers

 • Kennisuitwisseling op het gebied van dementie en ouderdomsklachten
 • Dit overleg is bedoelt om zo veel mogelijk kennis te delen en bovenop iedere vraag te zitten, zodat deze meteen uitgerold kan worden en ten goede komt aan de zorg bij de cliënt/bewoner. Denk hierbij  o.a. aan onbegrepen gedrag, VAR, belevingsgerichtheid, hygiëne en val preventie. Waar kunnen we ons allen sturen en blijven stimuleren om zich in te leven en te verplaatsen in de bewoner en zijn mantelzorger, oftewel samen bespreken hoe de inhoud van de zorg en activiteiten zo optimaal vorm gegeven van worden. 
 • 46 – 52 maal per jaar
 • 10 – 12 maal per jaar samen met projectondersteuner beleid/kwaliteit 
 • De cliënt wordt individueel besproken, los van wekelijkse zorgvraag aspecten. Bij deze bespreking is verzorgend personeel, de zorg coördinator en een wijkverpleegkundige aanwezig. Aan de hand van een door de zorgmedewerkers ingediende casus worden tevens ethische vraagstukken besproken. BGZ – Belevingsgerichte Zorg: Door in te spelen op de ‘ik-beleving’ wordt de zorg aan de behoeften van de persoon met dementie aangepast. Regelmatig wordt overlegd over de beste manier waarop de meest passende zorg aan de bewoners gegeven kan worden. Aan de hand van persoonsbeeldgesprekken met mantelzorgers wordt informatie vergaard die gebruikt kan worden bij het inleven in de bewoner.
 • 6 maal per jaar
 • Samen met andere disciplines zoals de huisarts, geriater, fysiotherapeut, ergotherapeut, etc. wordt gekeken naar de status van de bewoner. Waar nodig wordt behandelplan aangepast en uitgevoerd.
 • 6 maal per jaar
 • Elk gemeld incident wordt nader geanalyseerd met de betrokken medewerkers. Half jaarlijst worden ook de deelnemers van de MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten) bij deze analysebesprekingen betrokken om zowel retrospectief als prospectief ervaringen te kunnen uitwisselen en te kunnen anticiperen op mogelijke incidenten, dan wel deze geheel te voorkomen.
  Per casus, en MIC commissie
 • 2 maal per jaar
 • Leerlingbegeleiding waarbij wij focussen gezien de kleinschaligheid op de juiste attitude aanleren, en ze alle tijd en ruimte geven om het zorgproces onder de knie te krijgen. 

Alle medewerkers van Zorg Groep Beek zijn deskundig. Zij nemen deel aan bijscholingen en workshops. Tevens worden zij via E-learning op de hoogte gebracht over actuele onderwerpen. Waar nodig kunnen zij altijd vragen stellen aan directe collega’s of de wijkverpleegkundigen.

Zorg Groep Beek & Elsresidentie vormt samen met verpleeghuis Bergweide in Heerlen en woonzorgcentrum de Beyart  een leernetwerk. Doel van dit opgezette leernetwerk is het verhogen van de expertise van de medewerkers en samen bespreken hoe de inhoud van de zorg en activiteiten zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. De medewerkers organiseren hiervoor op reguliere basis bijeenkomsten, waarbij zij elkanders afdelingen bezoeken en van elkaar leren.