Het nieuwe kwaliteitskader vraagt van zorgaanbieders om continu te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Zorg Groep Beek werkt al sinds de oprichting aan het verbeteren van kwaliteit, en past dit ook toe in de Elsresidentie. Concreet doen wij voortdurend reflecteren, leren en verbeteren, zowel met externe partners als intern. In onderstaand overzicht staan de externe en interne leernetwerken waarin wij participeren.

Bestuurder

Quadraat advies kwaliteit:
input, klankbord t.b.v. kwaliteit in de sector t.b.v. vormgeving kwaliteitskader

2 maal per jaar

Regio bestuurdersbijeenkomst persoonsvolgende bekostiging Zuid-Limburg:
Ervaringen delen, en koers bepaling. Bespreking experiment Persoonsvolgende Bekostiging

2 maal per jaar

Bestuurdersbijeenkomst Ketenzorg Dementie
:
bespreken ontwikkelingen binnen dementiezorg

1 maal per jaar

Raad van Commissarissen:
Overleg en reflectie over bestuur, organisatie, en bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van de governance code zorg

4 maal per jaar

BAAT Accountants:
Overleg en reflectie over financiële en HR aspecten aangaande veranderingen in de zorg en cao.

4 maal per jaar

NVTZ:
Accent op kennisuitwisseling en samenwerking met de RvC binnen een zeer snel veranderend zorglandschap, ontmoeten, netwerken en ervaringen uitwisselen.

2 maal per jaar

Zorg aan Zet Limburg:
Kennisoverdracht HR-wetgeving, HR-actualiteiten, onderling info uitwisselen en netwerken

3 maal per jaar


Zorg Coördinator/medewerkers

GOAC: Geriatrisch onderzoeks- en adviescentrum
Kennisuitwisseling op het gebied van dementie en ouderdomsklachten

Zorg coördinator, wijkverpleegkundigen en Directie overleg
Dit overleg is bedoelt om zo veel mogelijk kennis te delen en bovenop iedere vraag te zitten, zodat deze meteen uitgerold kan worden en ten goede komt aan de zorg bij de cliënt/bewoner. Denk hierbij aan onbegrepen gedrag, belevingsgerichtheid, hygiëne en val preventie. Waar kunnen we ons allen sturen en blijven stimuleren om zich in te leven en te verplaatsen in de bewoner en zijn mantelzorger, oftewel samen bespreken hoe de inhoud van de zorg en activiteiten zo optimaal vorm gegeven van worden.
46 – 52 maal per jaar

Cliëntbespreking 
De cliënt wordt individueel besproken, los van wekelijkse zorgvraag aspecten. Bij deze bespreking is verzorgend personeel, de zorg coördinator en een wijkverpleegkundige aanwezig. Aan de hand van een door de zorgmedewerkers ingediende casus worden tevens ethische vraagstukken besproken. BGZ – Belevingsgerichte Zorg: Door in te spelen op de ‘ik-beleving’ wordt de zorg aan de behoeften van de persoon met dementie aangepast. Regelmatig wordt overlegd over de beste manier waarop de meest passende zorg aan de bewoners gegeven kan worden. Aan de hand van persoonsbeeldgesprekken met mantelzorgers wordt informatie vergaard die gebruikt kan worden bij het inleven in de bewoner.
6 maal per jaar

MDO Multi disciplinair Overleg
Samen met andere disciplines zoals de huisarts, geriater, fysiotherapeut, ergotherapeut, etc. wordt gekeken naar de status van de bewoner. Waar nodig wordt behandelplan aangepast en uitgevoerd.
6 maal per jaar

MIC commissie
Elk gemeld incident wordt nader geanalyseerd met de betrokken medewerkers. Half jaarlijst worden ook de deelnemers van de MIC-commissie (Melding Incidenten Cliënten) bij deze analysebesprekingen betrokken om zowel retrospectief als prospectief ervaringen te kunnen uitwisselen en te kunnen anticiperen op mogelijke incidenten, dan wel deze geheel te voorkomen.
Per casus, en MIC commissie 2 maal per jaar

Deelname aan diverse werkgroepen in het kader van het experiment Persoonsvolgende Bekostiging in Zuid-Limburg
8-10 maal per jaar

Diverse onderwijsinstellingen, o.a. Arcus, Gilde en Leeuwenborg
Leerlingbegeleiding waarbij wij focussen gezien de kleinschaligheid op de juiste attitude aanleren, en ze alle tijd en ruimte geven om het zorgproces onder de knie te krijgen. 

Ketenzorg hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek
4 maal per jaar

Alle medewerkers van Zorg Groep Beek zijn deskundig. Zij nemen deel aan bijscholingen en workshops. Tevens worden zij via E-learning op de hoogte gebracht over actuele onderwerpen. Waar nodig kunnen zij altijd vragen stellen aan directe collega’s of de wijkverpleegkundigen.

Zorg Groep Beek & Elsresidentie vormt samen met verpleeghuis Bergweide in Heerlen, en woonzorgcentrum de Beyart  een leernetwerk. Doel van dit opgezette leernetwerk is het verhogen van de expertise van de medewerkers, samen bespreken hoe de inhoud van de zorg en activiteiten zo optimaal mogelijk vormgegeven kan worden. De medewerkers organiseren hiervoor op reguliere basis bijeenkomsten, waarbij zij elkanders afdelingen bezoeken en van elkaar leren.